शिर्षक
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
श्रम ऐन-२०७४
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
बालबालिका सम्बन्धी ऐन-२०४८
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
बोनस ऐन-२०३०
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन-२०५६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
ट्रेड-युनियन-ऐन-२०४९
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-०८-२३ डाउनलोड
बोनस-ऐन-२०३०
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०६७६-०८-२० डाउनलोड
आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-२-६ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-२-६ डाउनलोड
निजामती-सेवा-ऐन–२०४९
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
ऐन २०७६-२-६ डाउनलोड